בן גוריון 2, רמת גן מגדלי בסר 1


האם מותר לבעל דין לעשות דין לעצמו?

האם מותר לבעל דין לעשות דין לעצמו?

 

בימים אלו קיבלתי תיק לייצוג בו האישה (לצערי ) וויתרה על הזכויות בדירת עמידר שהבעל קיבל.

מבלי להיכנס לזכויות הצדדים בדירה זו אף אם נתנו לבעל, הרי שלדעתי צעד זה הנו טעות חמורה ביותר היות שבמו"מ טוב וייעיל הייתה יכולה  האישה לקבל זכויות רבות.

בית הדין הרבני כבר קבע מספר פעמים תאריך בו האישה חייבת לצאת מהבית, אולם בדיון הוכחות בו הוכחנו כי הבעל משך את כספי קצבאות הילדים מחשבונו קבע בית הדין כי כל כסף שיוכח שהבעל משך והאישה פרנסה הרי שהבעל יחוייב להחזירו.

החלטה מעולה ללקוחה, אך דא עקא שאחרי האישה תצא מהבית גם אם ייפסקו לה כל תביעתה בסך 230,000 ₪, לא תוכל האישה לגבותם מן בעל נכה שכל כספו מוחזק במזומן (והדברים מוכחים בפני בית הדין) .

וכאן עולחה השאלה , האם האישה יכולה להישאר בביתה אף אחרי החלטת בית הדין בעניין או שאין מקום בו תישאר בביתה ואין לקשור בין עניין הדירה לתביעותיה הכספיות?

בתיק מספר 1163682/2 העלה בית הדין כי תביעת ממון של ממון הנמצא אצל הצד השני ואין ביד הצד השני להשיבם הרי שהינם בגדר "לא נקל לקיימו".

 

" תביעות אלו הינן תביעות שאינם נכללות בגדר תביעות ממון שיכול אדם לעשות בהם "דין לנפשיה", "עביד איניש דינא לנפשיה" מועיל ורשאי לעשות כאשר הממון עצמו נמצא אצל חברו והינו ממון המבורר שהוא שלו ויכול בצורה ברורה על פי ראיות להוציאו ממנו בדין, לא כן במקרה זה, שלל התביעות שעל כל תביעה בנפרד ובוודאי כוללם יחד אינם תביעות מבוררות שיש לעכב על פי הגדרים של "קל לקיימו".

הביאור הנו , שאם יש לך תביעה צודקת שבית הדין מכיר בקיומה וברור כי לא תוכל  לקיימה מכל סיבה שהיא הרי "שעביד איניש דינא לנפשיה" ומותר לאדם לעשות דין לעצמו.

מנגד, יטען הבעל הרי כל עוד שלא הוכחל שאיני מסרב לקיים כל החלטה עתידיתצ מהיכן היכולת של הצד השני לתקוע יתד בנכס שהוכח שהנו שלי בכדי שיוכל לקיים כל פסק דין שעדיין לא ניתן, וכי ניתן לחייב נתבע במתן ערבות שיוכל לקיים פסק דין?

יחד עם זאת לענ"ד ככל והאישה מחזיקה בבית ומתגוררת בבית וזכויותיה היו יחד עם הבעל ולא רק אלא שהוציאה ושילמה מכספה עבור הבעל שעשק את כספה הרי ש"חובתה" להישאר בבית ולחילופין לקבל ערבות ראוייה לתביעתה שהוכרה כצודקת אף קודם דיון הוכחות בעניינה.

מכאן בנידון שלנו הרי האישה יכולה להישאר בביתה עד למתן פסק דין או לחילופין שיציג הבעל ערבות ראוייה כי יקיים את פסק הדין.

לסיכום: בכל תביעה טרם התביעה חייב לבדוק את אפשרות קיום פסק הדין ולבקש ערבויות ראויות ובמקום שהדבר חסר "עביד איניש דינא לנפשיה".

בניית אתרים 2all